• Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Kế toán
  • Điện thoại:
   0915013368
  • Email:
   tranthihong.lqd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0944208045
  • Email:
   hoangthithaodhsph@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915039777
  • Email:
   nguyenhoai.nam63@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Quang Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914010282
  • Email:
   ngoquangminhhai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914525559
  • Email:
   nguyenphu.qt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Minh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên CNTT
  • Điện thoại:
   0916442001
  • Email:
   thanglm1988@gmail.com, leminhthang1988@outlook.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Lệ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915050810
  • Email:
   halechi73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: