• Nguyễn Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914525559
  • Email:
   nguyenphu.qt@gmail.com
 • Ngô Quang Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914010282
  • Email:
   ngoquangminhhai@gmail.com
 • Hà Lệ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915050810
  • Email:
   halechi73@gmail.com
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915039777
  • Email:
   nguyenhoai.nam63@gmail.com
 • Lê Minh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ sư Tin học
  • Điện thoại:
   0916442001
  • Email:
   thanglm1988@gmail.com
 • Hoàng Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn thư
  • Điện thoại:
   01659050754
  • Email:
   hoangthithaodhsph@gmail.com
 • Hoàng Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Điện thoại:
   0915357076
  • Email:
   maihoangthi10575@gmail.com
 • Võ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Giáo vụ
  • Điện thoại:
   0919070557
  • Email:
   thuhang83lqd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0911908468
  • Email:
   nguyenthiduc.80lqd@gmail.com
 • Trần Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Kế toán
  • Điện thoại:
   0915013368
  • Email:
   tranthihong.lqd@gmail.com
 • Hoàng Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946126127
  • Email:
   oanhlqđt@gmail.com
 • Phan Đình Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0919044123
  • Email:
   phandinhtrinhbq@gmail.com