• Phan Đình Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0919044123
  • Email:
   phandinhtrinhbq@gmail.com
 • Đậu Anh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0911446456
  • Email:
   anhhungnbk@gmail.com
 • Lê Minh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0916442001
  • Email:
   thanglm1988@gmail.com
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0942543378
  • Email:
   lenhung256@gmail.com
 • Lê Nguyễn Hạnh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   01659932881
  • Email:
   lenguyenhanhnguyensp@gmail.com
 • Đoàn Kim Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0916435679
  • Email:
   doankimhuonglqd@gmail.com